Akut nedbrud?
Klik her

Serviceaftale betingelser

Vilkår og betingelser ved køb af Serviceaftale

Nedenstående vilkår og betingelser omhandler dine rettigheder ved køb af en Serviceaftale hos Gasmanden A/S. Det forventes, at der er kendskab til disse vilkår og betingelser, såfremt du skal have professionel hjælp til dit gasfyr.

Abonnementets omfang

Abonnementet gælder for installationer med en naturgasfyret kedel (max. 135 kW) og omfatter indenfor den aftalte periode (12, 24 eller 36 måneder) følgende:
Abonnementet dækker for driftsforsyrrelser som kan afhjælpes ved at gennemføre en justering og/eller udskiftning af defekte komponenter (reservedele) indenfor kedlens kabinet. Gælder også prioriteringsventil, trykekspansionsbeholder og varmeveksler. Tillige omfattes sikring afkedlens ydelse til normal brugsvandsproduktion.

Undtaget er tilkald som skyldes:

- Fejl, der er angivet i den servicerapport, der er udarbejdet ved første hovedeftersyn og ikke er udbedret. 
- Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold udenfor gasfyret. F.eks. trækforholdene i skorstenen, svigtende gastilførsel, fejlbetjening, herunder indstilling af styring, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag og frost eller mangel af vand/el på anlægget. 
- Rensning af snavssamler.
- Der køres ikke udkald udenfor normal arbejdstid på manglende varmt vand.

Følgende arbejde er ikke abonnementsdækket:

- Udskiftning/reparation af aftrækssystem, helt eller delvist, samt påvisning af de mulige årsager til utilstrækkeligt aftræk, når disse ikke kan klarlægges fra kedlens opstillingsrum. 
- Rensning af aftræk, såfremt aftrækket skal skilles ad.
- Udskiftning af manuel eller motorstyret shunt/shuntpumper.
- Udskiftning af kedelblok/veksler på kondenserende kedel, varmtvandsbeholder eller udsyring/rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholder eller
kombikedler, samt anodeskift.
- Montering af ekstern ekspansion. Endvidere rensning/skiftning af rørflexslanger i kedlen, samt udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen.
- Uvilje til at forsøge kedlen/-brænderen genstartet efter servicefirmiraets anvisninger.
- Abonnementet dækker ikke reservedele.

Tilkald ved driftsstop

I fyringssæsonen:
I. oktober til 30. april: 
Kl. 08:00 - 19:30 alle ugens dage.

Udenfor fyringssæsonen:
1. maj til 30. september:
Mandag til torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 15:30

Vi holder lukket 1. maj og Grundlovsdag. Alle besøg skal være ringet ind senest 1t inden lukketid.

Forbehold

Gasmanden er uden ansvar for, at det til visse gasfyr er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr. Mangler ved installationen der konstateres i forbindelse ned første servicebesøg, kan forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes, herunder løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, når disse er årsag til ustabil kedeldrift. Udgifter til at demontere en kedel som er monteret i et skab, eller på en sådan måde at servicearbejdet vanskeliggøres, påhviler forbrugeren.
Udkald til periodisk defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet dækkes ikke af abonnementet.

Gasmanden A/S kan forlange stopventiler monteret, hvor tidskrævende aftapnings-/udluftningsforhold gør sig gældende.
Såfremt kedlen skal ned af væggen for udskiftning af ekspansion, opkræves timeløn for ekstra montør.

Gyldighedsperiode / Ikrafttrædelse

Abonnementet tegnes løbende for en periode på 12 måneder, 24 måneder eller 36 måneder og træder i kraft ved udførelsen af hovedeftersynet. Ved eventuel
ejerskifte i perioden (12, 24 eller 36 måneder) vil der blive foretaget refusionsopgørelse med behørig hensyntagen til hovedeftersynsværdi samt periodelængde med fri tilkald.

Opsigelse af serviceaftale

a. Abonnementet forlænges automatisk frem til opsigelse

b. Serviceaftalen kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Betaling

Opkrævning
Abonnementet opkræves en gang årligt. Betaling for eventuelle reservedele faktureres til dagspris efter besøget.

Prisændringer
Priserne tilpasses 1 gang årligt pr. 1 april.

Ved driftstop

Inden De tilkalder servicefirmaet, bedes de undersøge følgende:
 Klik her
Skab tryghed, læn dig tilbage og lad os om at servicere jeres varmesystem
Opret aftale

Hos Gasmanden i Espergærde har vi 
gennem mere end 30+ år specialiseret os 
inden for varmeservice samt alt hvad det 
tilhører for kunder i hele Nordsjælland

Følg os på Facebook
Gasmanden A/S
Adresse
Bybjergvej 17 D
3060 Espergærde
Copyright  © 2022 Gasmanden A/S
 - CVR: 19137430
closecheck-circlefacebook-squarephoneenvelopefacebook-official